انجام پروژه های شبکه

- مشاوره، طراحی، اجرا و پیاده سازی شبکه

- مشاوره فنی و فروش انواع تجهیزات شبکه

- مشاوره فنی و فروش انواع تجهیزات ذخیره سازی اطلاعاتDAS و  NAS

- راهکارهای مجازی سازی بر پایه VMware

- مشاوره فنی و فروش انواع سرورهای HP Proliant

در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...